Бүрэнтогтох сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн шилэн дансны мэдээлэл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
Засаг даргын тамгын газар
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Ерөнхий боловсролын сургууль
Хүүхдийн цэцэрлэг
Соёлын төв
Сум дундын хүн эмнэлэг
Байгаль хамгаалах сан
Орон нутгийн хөгжлийн сан
Сум хөгжлүүлэх сан
Бага сургууль
Сайхан шидэт рашаан
Багийн засаг дарга