Сумын ТЕЗ-ийн 2015 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ