Сумын ТЕЗ-ийн 2015 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ