Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Г.Сонинпил ИТХ-ын дарга 96386039
Ж.Пүрэвжал Засаг дарга 96380933 88482216
С.Хадбаатар Засаг даргын орлогч 96383868
П.Ганболд Тамгын газрын дарга 96384181 88384181
Х.Ганболд Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 96388494


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
2013 ОНЫ МАЛЫН ТОО
2013 ОНЫ МАЛЫН ТОО
Нийтэлсэн: 5 жил өмнө
Á¯ÐÝÍÒÎÃÒÎÕ ÑÓÌÛÍ 2013 ÎÍÛ ÌÀËÛÍ Ä¯Í
2013.12.31                    
¹ ¯ç¿¿ëýëò Ñàíãèéíäàëàé Èõ-Óóë Òóÿà Á¿ðýíõààí Ýð÷èì Áàÿíõîøóó Àëáàí ãàçàð Ñóìûí ä¿í Óðä îíîîñ ºñºëò áóóðàëò  (+ - )
1 2013 îíû ºðõ á¿ãä 193 285 117 241 113 195   1144  
2 Õ¿í àìûí òîî 691 1014 378 943 365 713   4104  
3 Ìàëòàé ºðõèéí òîî 2012 178 212 83 168 77 24   742  
2013 172 243 96 213 87 84   895  
5 Òîîëîãäñîí ìàë á¿ãä 2012 56817 52840 31456 68787 17164 10839 1036 238939 8155
2013 58706 54055 32985 71309 17906 10902 1231 247094  
6 ¯¿íýýñ Òýìýý   8 85 20   3   116  
Àäóó 1958 2029 1184 2268 699 182 10 8330  
¯õýð 3682 2791 1710 2740 1393 811 7 13134  
Õîíü 35919 27238 16792 38189 8511 4882 670 132201  
ßìàà 17147 21989 13214 28092 7303 5024 544 93313  
7 Õýýëòýã÷ ìàë 2012 23032 23505 13810 27116 7944 4820 553 100780  
2013 25408 24907 13907 30078 7648 4763 526 107237 6457
8 ¯¿íýýñ Èíãý   5 18 1   1   25  
ÿ¿ 505 568 270 626 180 56 2 2207  
¯íýý 1397 1195 617 1040 597 355 2 5203  
Ýì õîíü 15461 12583 7329 16353 3611 2057 277 57671  
Ýì ÿìàà 8045 10556 5673 12058 3260 2294 245 42131  
9 Áîéæóóëñàí òºë 2012 17683 16451 10826 21437 5224 3036 312 74969  
2013 17835 15357 11244 24477 4590 3108 380 76991 2022
10 ¯¿íýýñ Áîòãî   1 10         11  
Óíàãà 373 335 151 452 110 22 2 1445  
Òóãàë 1045 802 497 864 422 244 1 3875  
Õóðãà 12561 9051 6679 14656 2507 1422 210 47086  
Èøèã 3856 5168 3907 8505 1551 1420 167 24574  
  Õýýëò¿¿ëýã÷ ìàë  Á¿ãä 455 433 271 508 156 48 5 1876  
  Áóóð     2         2  
  Àçðàãà 60 81 44 60 25 5 1 276  
  Áóõ 68 36 31 56 19 8   218  
  Õóö 220 179 116 228 62 16 3 824  
  Óõíà 107 137 78 164 50 19 1 556  
11 Áàãóóäûí ìàë ºñºëò òîëãîé       ( +- ) 1889 1215 1529 2522 742 63 195 8155  

 

БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН 2013 ОНЫ 1000-Т МАЛЧИД 
                 
  2013 он              
Дд Овог нэр Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Аль баг 
1 Дэлгэр Бат-Эрдэнэ  1382   72 295 637 378 Сангийндалай
2 Дэмбэрэл Мягмардалай 1133   166 31 720 216 Сангийндалай
3 Балдан Мөнхбат 1283   129 59 675 420 Сангийндалай
4 Гэндэндарам Амгаланбаатар 1153   33 50 840 230 Сангийндалай
5 Дамдиндорж Өлзийсайхан 1159   46 54 834 225 Сангийндалай
6 Чойжилсүрэн Ванчинбазар 1258   210 57 664 327 Сангийндалай
7 Жамц Баасанхүү 1038   9 17 865 147 Сангийндалай
8 Баасанжав Эрдэнэбилэг 1366   33 33 1020 280 Их-Уул
9 Ядамсүрэн Алтандорж 1110   21 40 835 214 Туяа
10 Дамдиндорж Уламбаяр 1011   28 44 522 417 Бүрэнхаан
11 Гүнрэг Идэрмөнх 1023   47 32 547 397 Бүрэнхаан
12 Дамба Батсүх 1045   32 36 801 176 Бүрэнхаан
13 Цанжид Гантөмөр 1115   30 35 400 650 Бүрэнхаан
14 Дашдаваа Лхагвасүрэн 1138   24 43 842 229 Бүрэнхаан
15 Цэнд-Аюуш Налгар 1509 3 34 40 745 690 Бүрэнхаан
16 Жалбуу Энхжаргал 1611   60 113 837 601 Бүрэнхаан
17 Очир Цэнд-Аюуш 1401 35 60 116 920 270 Туяа
18 Жамбал Хүрэлбаатар 1014   25 25 604 360 Туяа
  ДҮН 21749 38 1059 1120 13308 6227  

 

МАЛЫН ТӨРЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЖ БАЙГАА МАЛЧИД
                 
  2013 он 12-р сар               
Дд Овог нэр Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Багийн нэр 
1 Очир Цэнд-Аюуш 1401 35         Туяа
2 Чойжилсүрэн Ванчинбазар 1258   210       Сангийндалай
3 Дэлгэр Бат-Эрдэнэ 1382     295     Сангийндалай
4 Баасанжав Эрдэнэбилэг 1366       1020   Их-Уул
5 Цэнд-Аюуш Налгар 1509         690 Бүрэнхаан