Бүрэнтогтох сумын 2013 оны ТЕЗ-ийн нэгдсэн тайлан

БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

 

  • Бүрэнтогтох сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нийт 9 төсөвт байгууллага , 4 төсөл сан , 1 ОНӨҮГ,төрийн сан 1 бүгд 15 байгууллагын санхүүгийн тайланг нэгтгэсэн.
    • 2013 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангаар сумын орон нутгийн төсөв нь

    - Орон нутгийн орлогоор 76.448.143 төгрөг

    - Санхүүгийн дэмжлэгээр 592,356,600 төгрөг

    - Нийтдээ 668,804,743 төгрөгийн орлого бүрдүүлж

    - Сумын төсвийн нийт зарлага 651,447,878,10 төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

2013 оны жилийн эцсээр Сумын орон нутгийн ерөнхий дансанд ЗДТГазрын дансны үлдэгдэл 4,809,050 төгрөгийг төвлөрүүлсэн ,орон нутгийн  давсан орлого 25,095,743 төгрөг  Бүгд  29,904,793 төгрөгний үлдэгдэлтэй байна.

Сумын төсвийн орлогын хувьд орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэний орлого 12,0714,280 төгрөгөөр , УТХураамжийн орлого 1,456,500 төгрөгөөр , ТТАМАТөлбөр 4,903,000 төгрөгөөр ,хүү торгуулийн орлого 14,057,563 төгрөгөөр тус тус давж биелэсэн байна.

Харин  хувиараа хөдөлмөр эрхэлсэний орлогын албан татвар 2,249,400 төгрөгөөр ,бууны албан татвар 182,000 төгрөгөөр ,ус ашигласны төлбөр 200,000 төгрөгөөр ,агнуурын нөөц ашигласны төлбөр 398,000 төгрөгөөр , ойгоос түлээ мод бэлтгэж ашигласны төлбөр 826,900 төгрөгөөр ,байгалийн ургамал ашигласны төлбөр 385,000 төгрөгөөр ,АМБББАТөлбөр 1,662,000 төгрөгөөр БҮ-ний бусад зардал 174,600 төгрөгөөр тус тус тасарсан байна.
            2013 оны 12 сарын 31 ний байдлаар Сумын орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 57,179,400 төгтөгрөгний орлого оруулахаас ,76,448,143 төгрөгийн орлого орж 133,7 % буюу 33,7 %иар орлого давж биелсэн байна.

ТӨСВИЙН ОРЛОГО

¯ç¿¿ëýëòèéí íýð

Òºëºâ

ÿéöýò

ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ ÁÀ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ

 

                     57,179,400.00

                         76,148,173,00

ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ

 

                     57,179,400.00

                         76,148,173,00

ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ

 

                     53,179,400.00

                         76,148,173,00

ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ

 

                     49,443,400.00

                         58,870,580.00

 

Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýíèé îðëîãî 

                          424,000.00

                         12,495,280.00

Õóâèàðàà àæ àõóé ýðõýëñíèé îðëîãî

                       2,319,400.00

                                70,000.00

Áóñàä

                       5,000,000.00

                           2,074,300.00

 

Áóóíû àëáàí òàòâàð

                          530,000.00

                              348,000.00

 

Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð

                          398,000.00

 

Àøèãò ìàëòìàëààñ áóñàä áàÿëàã àøèãëàõ ýðõèéí

                       2,662,000.00

                           1,000,000.00

 

Ò¿ãýýìýë òàðõàöòàé àøèãò ìàëòìàë àøèãëàñíû òºëáºð

                       2,330,000.00

                           7,233,000.00

 

Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ

                       1,600,000.00

                           3,056,500.00

Ðàøààí,óñ àøèãëàñíû òºëáºð

                          800,000.00

                              600,000.00

Áàéãàëèéí óðãàìàë àøèãëàñíû òºëáºð

                          610,000.00

                              225,000.00

Îéãîîñ ìîä,ò¿ëýý áýëòãýæ àøèãëàñíû òºëáºð

                     32,270,000.00

                         31,443,100.00

Бусад орлого

                          500,000.00

                              325,400.00

 

Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî

                       3,520,000.00

                         17,577,563.00

 

Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî

                       4,000,000.00

 

 

Төсвийн зарлага:2013 оны төсвийн зарлагыг авч үзвэл сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарагдах төсөвт байгууллагууд 2 тэрбум 128 сая 808 мянга гурван зуун төгрөгийн зардал гаргахаас 2 тэрбум  86 сая 462 мянга 826 төгрөгийн зардал гарч төсвийн зарлагын гүйцэтгэл 98,0 хувьтай гарлаа.
            Зарлагын бүтцийг авч үзвэл :
            -Нийт зардлын 56,7 хувийг ажиллагсадтай холбогдсон зардал
            -Бараа үйлчилгээний зардал 15,6 %
            - Тэтгэвэр тэтгэмжийн арга хэмжээний зардал 18,0%
            -хөрөнгийн зардалд 9,7 %-ийг зарцуулсан байна.
2013 онд 2 төрлийн санд 15,326,920 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй ,ОНЕОрлогын дансанд 29,904,793 төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарлаа .
            Аймгийн аудитын газраас сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 9 төсвийн байгууллага , 1 ОНӨҮГазар , 4 төсөл сан , төрийн сан нийт 15 байгууллага “Зөрчилгүй “ дүгнэлт өгсөн байна.Жил бүр “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авч байгаа нь аудитын байгууллагаас өгсөн зөвлөмж ,хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаатай холбоотой юм .

 

 

БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН ТӨРИЙН САН