ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН ТӨСӨВТ АЛБАН ГАЗРУУДЫН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН ТӨСӨВТ АЛБАН ГАЗРУУДЫН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

               

15.01.05

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг / сая.төг/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар, тодруулга

 

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох дүгнэх огноо

 

1

ЗДТГ түлш халаалт

12.0

ХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

2

ЗДТГ тээвэр шатахуун

10.6

ХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

3

ЗДТГ гэрэл цахилгаан

1.8

ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.3

 

 

4

ЗДТГ бичиг хэрэг

1.3

ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

5

ЗДТГ шуудан холбоо

1.6

ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

6

Багийн засаг дарга түлш халаалт

1.4

ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

7

БЗД тээвэр шатахуун

2.1

 ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

8

Соёлын төв түлш халаалт

7.4

ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

9

Уран бүтээлийн зардал

1.9

ШХА

15.01.12

15.01.15

15.01.22

15.12.31

 

 

10

Эрүүл мэндийн төв тээвэр шатахуун

9.98

ШХА

15.01.12

15.01.19

15.02.26

15.12.31

 

 

11

Эрүүл мэндийн төв гэрэл цахилгаан

1.4

ШХА

15.01.12

15.01.19

15.02.26

15.12.31

 

 

12

Эрүүл мэндийн төв түлш халаалт

7.22

ШХА

15.01.12

15.01.19

15.02.26

15.12.31

 

 

13

Эрүүл мэндийн төв хоол

5.0

ШХА

15.01.12

15.01.19

15.02.26

15.12.31

 

 

14

Хүүхдийн цэцэрлэг гэрэл цахилгаан

1.5

ШХА

15.01.15

15.01.19

15.02.09

15.12.31

 

 

15

Хүүхдийн цэцэрлэг хоол

38,9

ХА

15.01.15

15.01.19

15.02.09

15.12.31

 

 

16

Хүүхдийн цэцэрлэг түлш халаалт

8.0

ШХА

15.01.15

15.01.19

15.02.09

15.12.31

 

 

17

Хүүхдийн цэцэрлэг тээвэр шатахуун

2.0

ШХА

15.01.15

15.01.19

15.02.09

15.12.31

 

 

15.12.31

18

Бүрэнхаан Хүүхдийн цэцэрлэг түлш халаалт

0.8

ШХА

15.01.15

15.01.19

15.02.09

15.12.31

 

 

19

Бүрэнхаан Хүүхдийн цэцэрлэг хоол

6.2

ШХА

15.01.15

15.01.19

15.02.09

15.12.31

 

 

15.12.31

20

ЕБС гэрэл цахилгаан

5.9

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

21

ЕБС түлш халаалт

40.0

ХА

15.01.05

15.01.12

15.02.20

15.12.31

 

 

22

ЕБС  тээвэр шатахуун

2.5

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

23

ЕБС хоол

61.9

НТШ

15.01.05

15.01.12

15.02.20

15.12.31

 

 

24

ЕБС урсгал засвар

3.0

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

25

ЕБС хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилалт

2.4

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

26

ЕБС үдийн цай

18.8

ХА

15.01.05

15.01.12

15.02.20

15.12.31

 

 

27

Бүрэнхаан бага сургууль түлш халаалт

4.0

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

28

 Бүрэнхаан бага сургууль хоол

9.5

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

29

Бүрэнхаан бага сургууль үдийн цай

2.2

ШХА

15.01.10

15.01.20

15.02.24

15.12.31

 

 

30

Хүнсний толан

21.4

ХА

15.01.06

15.03.02

15.03.12

15.12.21

 

 

 

ДҮН

          292,7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН 2015  ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛ

 

1

ЕБС-ийн хичээлийн А,Б корпус,заалны засвар тохижилт  хийх, хашааг шинэчлэн засварлах

70.0

НТШ

15.01.19

15.02.16

15.04.06

15.08.20

 

 

2

Сумын төвийн эрчим хүчний чадлыг сайжруулах,өргөтгөх Баян-хошуу багт

53.0

НТШ

15.02.16

15.04.06

15.05.20

15.08.25

 

 

3

Иргэдийн үүсгэл санаачлагаар шинээр баригдсан соёл,спортын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хийх бүрэнхаан багт

15.0

ХА

15.01.19

15.02.23

15.04.13

15.08.26

 

 

4

Хядагын рашаанд иргэдийн амрах таатай орчинг бүрдүүлж тохижилт хийх туяа багт

5.0

ШХА

15.01.19

15.03.16

15.04.13

15.07.08

 

 

5

Иргэд  чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх биеийн тамирийн задгай талбай байгуулах Сангийн далай багт

9.6

ШХА

15.01.19

15.03.23

15.05.04

15.07.20

 

 

6

Эрчим багийн төвийг өндөр хүчдэлийн шугам,сүлжээнд холбох

10.0

ШХА

15.01.19

15.03.11

15.04.29

15.09.21

 

 

7

Улсын баяр наадмын арга хэмжээг тэмдэглэх Сумын хэмжээнд

5.0

ШХА

15.04.06

15.05.13

15.06.29

15.07.08

 

 

8

Нийтийн халуун усны байр шинээр барих Их-уул багт

10.0

ШХА

15.01.19

15.02.16

15.04.13

15.09.09

 

 

9

Баянхошуу багийн нийтийн халуун усанд худгаас ус татах хоолойгоор холбох тоног төхөөрөмж байрлуулах орчны тохижилт хийх

5.0

ШХА

15.01.19

15.02.23

15.04.13

15.07.01

 

 

10

Дүн

182,6

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НЭГТГЭСЭН

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                  С.НЯМ-ОСОР


 

14

Иргэд чөлөөт цагаа  өнгөрүүлэх биеийн тамирийн задгай талбай байгуулах сангийн далай багт

  №

ШХА

14.03.17

14.04.01

14.05.02

14.09.01

Сум өөрийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүргийн (58.4.8) 6.4.4.3

 

Дүн

 240 313 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

          Төлөвлөгөө гаргасан:

           Орлогч дарга......................С.Ням-осор